O nas

1. Kratek opis podjetja:


Podjetje ANDREJC, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1999 in je naslednica družbe NIZKE GRADNJE Andrejc Miroslav s.p., ki deluje v Sloveniji že od leta 1973 za različne investitorje. Vsi v začetku zaposleni v novo ustanovljenem podjetju izhajajo iz tega dela matičnega podjetja. Dejansko je podjetje poslovno in tehnično prevzelo trženje storitev tega dela matičnega podjetja, z namenom razširitve storitev na področju projektiranja, vzdrževanja in izgradnjo cest ter pospešenega razvoja vseh storitev prilagojenih novim naročnikom ter iskanja tržnih niš, ki jih s svojim znanjem in opremo lahko v bodoče izvaja.


Dejavnost podjetja, v okolju konkurira s cenami in kvaliteto izvedbe posla enakovredno z vso konkurenco. Na področju podjetij gradbenih dejavnosti je konkurenca čedalje bolj izrazita, ki pa se še dodatno zaostri s tehnološkimi zahtevami pri gradbenih podjetjih in ostalih kupcih.

2. Datum ustanovitve podjetja:

Firma podjetja: ANDREJC, d.o.o.
Sedež podjetja: Topolšica 199b, 3225 Šoštanj
Datum registracije: 04.12.1998
Datum vpisa v sodni register: 17.02.1999
Ustanovitelj: Andrejc Miroslav

Ustanovitev družbe ANDREJC d.o.o. je vpisana v sodni register s sklepom sodišča
Srg 1283/98 z dne 17.2.1999.

3. Najpomembnejši dogodki:

V okviru podjetja Andrejc d.o.o. je potreba po projektnih storitvah vezana na izvajanje gradbenih del, ki so se po vstopu v Evropsko unijo od leta 2006 postopoma spreminjale. Povpraševanje po storitvah inženiringa bo vedno večje in hkrati tudi konkurenčnejše, zaradi celovite ponudbe (Od projekta do objekta in vzdrževanje). V zadnjih letih (po letu 2005) so se pojavila povpraševanja po projektantskih storitvah zaradi spreminjanja zakonodaje (Zakon o graditvi objektov - ZGO1) in usklajevanje z zakonodajo v evropski uniji. Le ta dopušča podjetju izdelavo in hkrati tudi izgradnjo projekta, kar v prejšnjih zakonodajah ni bilo dovoljeno. Iz teh razlogov smo v podjetju leta 2005 pričeli z izvajanjem projektantskih storitev in izvajanje gradbenih nadzorov.

Z letom 2007 je prišlo tudi do možnosti sklenitve pogodbe o javnem zasebnem partnerstvu. Osnovni namen podjetja je pridobiti pogodbo o javno zasebnem partnerstvu z Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj za vzdrževanje in obnovo cest.

V preteklosti smo lahko ponosni na pridobitev pogodbe letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Šoštanj, ki smo jo podpisali leta 2000. Pogodbo smo obdržali do leta 2010 in sicer vsako leto je bil razpisan javni razpis za pridobitev tovrstnih del. Leta 2010 v mesecu marcu smo pridobili letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih prometnih površin na območju občine Šoštanj za obdobje treh let, torej do leta 2013. Leta 2013 pa smo ponovno bili najugodnejši na javnem razpisu in zopet podaljšali koncesijo za dobo treh let, to je do 2016.

Leta 2003 smo dobili v izvajanje koncesionirane javne službe vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest območja B v Mestni občini Velenje za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za 3 leta. Delo smo opravljali do leta 2009.

Podjetje ANDREJC d.o.o. je z letom 2004 sklenilo dolgoročno tripartitno pogodbo o izvajanju del na področju sanacije ugreznin z Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Premogovnik Velenje d.d.

Z letom 2010 septembra smo pridobili koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, kar je za nas še poseben izziv. Koncesija je sklenjena za obdobje 10 let, to je do leta 2020.

Leta 2013 smo kot nominirani podizvajalci pridobili pogodbo za izvedbo projekta »CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI – VODOVODNO OMREŽJE in sicer je podjetje Andrejc d.o.o. pridobilo štiri podsklope.

  1. Rekonstrukcija zajetja Ljubija
  2. Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija
  3. Izgradnja primarnega cevovoda severna veja
  4. Izgradnja primarnega cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom

Za vsa dela se družba tehnološko opremlja in kadrovsko izpopolnjuje

4. Strategija in cilji:

Priložnosti za trženje na področju projektnih storitev podjetja ANDREJC, d.o.o. so opredeljene iz doseženih rezultatov prodaje v preteklih letih ter spoznanja, da bi ob primerni organiziranosti in pospešitvi tržnih akcij lahko izboljšali prodajo teh storitev. Priložnosti so v konjunkturi, ki je še vedno vidna na področju gradbeništva, v sanaciji plazov, izgradnje prometne, komunalne in druge infrastrukture. Kot posebna priložnost pa je oblikovanje novih storitev, kot so projektantske, geodetske storitve, revidiranje in recenzije, ki jih lahko ponudimo s specializiranim kadrovanjem.